Rekisterinpitäjä:
Palokan Fysioterapia Oy y-tunnus: 3236907-2
Koivutie 2A1, 40270 Palokka

Rekisteristä vastaava henkilö:
Mari Vääränen

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:
Palokan Fysioterapian asiakasrekisteri

Rekisteri on yhteisrekisteri ja samaan järjestelmään tallennetaan seuraavien yrittäjien asiakastiedot:

  • Fysioterapeutti Mari Vääränen  y-tunnus: 3236907-2
  • Fysio Siiri Väisänen y-tunnus 3407654-8
  • Koulutettu hieroja O. Ojanperä, Oskari Ojanperä y-tunnus 3286383-9
  • Fysioterapeutti Heidi Sompa y-tunnus 3185904-5
  • Mover Fysio, fysioterapeutti Toni Gallén y-tunnus 1476309-2
  • Eloava, liikunta- ja hyvinvointivalmentaja Hanna-Kaisa Haapsaari y-tunnus 3257847-2

Rekisteri sisältää asiakkaan henkilötiedot, käynti-, hoito- ja tutkimustiedot. Nämä tallennetaan Diarium asiakastietojärjestelmään, jota ylläpitää FNS Oy. Diariumin kautta tiedot välittyvät Potilastiedon arkistoon sekä asiakkaan Omakantaan fysioterapian osalta. Sähköisestä potilastietojärjestelmästä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma, johon kaikki yllämainitut yritykset ja yrittäjät sitoutuvat.

Henkilötietorekisteristä informoidaan asiakasta henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, palveluiden laskutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Rekisteriin tallennetut tiedot:
Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Henkilötiedot kootaan asiakkaalta itseltään ja mahdollisilta muilta hoitoketjuun tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilta tahoilta.
Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella (suostumuksia, lupia ja kieltoja voi hallinnoida Omakanta-palvelussa) tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Rekisterin suojauksen perusteet:
Henkilötietoja käyttävät vain asianomaisen asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Henkilökunnan käyttöoikeudet asiakastietorekisteriin ovat määritelty siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä vaativat.

Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Sähköisen rekisterin suojauksesta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Rekisterin tietojen säilytysaika:
Rekisterin tiedot säilytetään Laki potilaan asemasta ja oikeuksista- mukaisesti (785/92).

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkistuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna ajankohtana. Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopioituna.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys asiasta.