Puhutaanpa hetki motivaatiosta. Motivaation pohjana ovat motiivit, joilla tarkoitetaan tarpeita, haluja, viettejä, palkkioita ja rangaistuksia. Toiminnan motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motivaatio on siis tila, joka määrää, miten vireästi ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa on suuntautunut. Motivaatio voidaan jakaa kahteen: sisäiseen- ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaatiossa motivaation lähde on syntynyt sisäisesti ja tällöin ihmisen käyttäytymisen syyt ovat sisäisiä. Tällöin ihminen toimii omasta tahdostaan ilman pakotteita ja ulkoisia palkkioita. Hän kokee iloa ja tyydytystä toiminnastaan. Sisäinen motivaatio on yleisesti pitkäkestoisempaa tai jopa pysyvää toisin kuin ulkoinen motivaatio. Ulkoisessa motivaatiossa motivaatio tulee jostain muualta kuin ihmisestä itsestään tai omasta toiminnasta. Tällöin ihminen harvoin kokee iloa toiminnasta eikä se perustu hänen omaan motivaatioonsa. Ihmisen toiminta perustuu näissä tapauksissa usein mm. palkkion saavuttamiseen.  

Motivaatio sekä motiivien etsiminen ja tiedostaminen ovat pohjana silloin kun halutaan tehdä muutosta esimerkiksi oman hyvinvoinnin edistämiseksi, liikunnan lisäämiseksi, ruokavalion muuttamiseksi tai vaikkapa kuntoutuksen edistämiseksi. Kuvaan alle Prochaskan mallin liikuntakäyttäytymisen muutoksen dynaamisen mallin. Malli soveltuu hyvin monenkin elämän osa-alueen muutosmaliksi. 

Esiharkintavaihe: muutostarvetta ei haluta vielä myöntää tai sitä ei tunnisteta. Henkilö ei ole vielä kiinnostunut muutostarpeen aiheesta ja voi suhtautua siihen jopa kielteisesti. Esiharkintavaiheesta harkintavaiheeseen etenemiseen syynä saattaa olla esimerkiksi henkilön uudet tiedot ja myönteiset kokemukset muutostarpeen vaatimasta asiasta. 

Harkintavaihe: harkintavaihe alkaa henkilön myöntäessä muutostarpeen. Harkintavaiheen henkilö tunnistaa muutoksen tarpeellisuuden itselleen tärkeästä syystä ja on valmis ottamaan ulkopuolista apua vastaan. 

Suunnitteluvaihe: henkilö on jo mahdollisesti hieman kokeillut uutta toimintatapaa ja on valmis muutokseen lähiviikkojen aikana. Henkilö punnitsee vielä eri vaihtoehtoja ja niiden sopivuutta itselleen sekä tekee myös tarvittavia valmisteluja muutosta varten. 

Toimintavaihe: henkilö siirtyy toiminnan ja tekojen tasolle. Tässä vaiheessa henkilölle alkaa tulemaan niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia muutoksesta. Negatiiviset kokemukset voivat syntyä esimerkiksi liian nopeasta liikunnanmäärän lisäämisestä tai siitä johtuvista rasitusvammoista. Negatiivia kokemuksia voi vahvistaa se, että hyötyjä, joita muutoksella on pohdittu olevan, ei välttämättä saavuteta nopeasti. Muutos on tässä vaiheessa kestänyt noin puoli vuotta. Henkilö alkaa hyväksyä muutoksen osaksi pysyviä elämäntapojaan.  

Ylläpitovaihe: ymmärrys kuuriluontoisten muutosyritysten kestämättömyydestä lisääntyy. Kaikki eivät kuitenkaan aina onnistu tekemään pysyvää muutosta ja muutos voi pitkänkin ajan jälkeen taantua, keskeytyä tai repsahtaa. 

Repsahtaminen: on oleellinen osa muutosvaihemallia ja se voi tapahtua väliaikaisesti tai pysyvästi. Repsahdus voi tapahtua missä tahansa muutosvaihemallin vaiheessa. Repsahdus on normaali osa prosessia ja kehittymistä, eikä sitä pidä tulkita epäonnistumiseksi.  

Kun haluat tehdä muutoksia hyvinvointisi edistämiseksi, liikunnan lisäämiseksi, ruokavaliosi parantamiseksi tai esimerkiksi kuntoutuksen aloittamiseksi jonkin kivun poistamiseksi, pohdi seuraavia kysymyksiä. Kartoitat näillä kysymyksillä sisäistä motivaatiota ja tarvetta muutostarpeen havainnoimiseksi. 

 

  • Minkä asian haluaisit muuttuvat, parantuvan tai kehittyvän? 
  • Mitkä ovat todelliset ja tärkeimmät syyt siihen, että haluat muuttaa jotain?  
  • Jos kukaan muu ei saisi tietää muutoksestasi, olisiko se minulle edelleen tärkeä? 
  • Millaisia asioita toivot muutoksesta seuraavan? Minkä taas ajattelet jäävän pois? 
  • Millaisia odotuksia sinulla on itsellesi suhteessa tavoitteen saavuttamiseen ja kuinka suhtaudut itseesi tavoitteessa etenijänä? 
  • Mistä tunnistat eteneväsi tavoitetta kohti ja milloin taas ajattelet meneväsi poispäin tavoitteesta 
  • Millainen odotus sinulla on muutoksen aikataulusta ja kuinka realistinen se on suhteessa nykytilanteeseesi ja voimavaroihisi?